tisdag 19 november 2013

Svensk sjukvård

Svensk sjukvård står sig väl internationell om vi mäter effektivitet och medicinska resultat. Det är bra, men det hindrar inte att sjukvården står inför stora utmaningar. Allt fler blir äldre och kraven på en bättre sjukvård ökar. Den tekniska utvecklingen utvecklingen skapar nya möjligheter, men ställer också höga krav på kompetens och en god arbetsmiljö. Dagens brister inom svensk sjukvård riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Inte minst är det bristen på tid för vård som behöver åtgärdas. Sjukvårdspersonal och patienter rapporterar om en tidspressad arbetssituation som riskerar att leda till brister i patientsäkerheten. Trycket och belastningen på akutmottagningar, vårdavdelningar och andra verksamheter är mycket högt. Enligt en undersökning som läkarförbundet gjort fattas det 1400 allmänläkare i Sverige. SCB uppskattar att det kommer att fattas cirka 30 000 sjuksköterskor 20130. Både andelen specialistsjuksköterskoroch undersköterskor har minskat under lång tid. Bristen på vårdpersonal leder till minskat antal vårdplatser och bidrar till överbeläggningar. Socialstyrelsen har i sina granskningar av vården upprepade gånger pekat på problemet med överbeläggningar och de olika brister som uppstår när patienter får vårdplatser som inte uppfyller deras vårdbehov. Det här duger inte. Vi Socialdemokrater vill göra någonting åt det! Sjukvården är en framtidssektor för Sverige. De omedelbara vårdbehoven ökar och måste tillgodoses samtidigt som en säker och högkvalitativ utveckling inför framtiden måste tryggas. Då krävs det mer personal som vill verka inom vården och omsorgen. Vi socialdemokrater avsätter 2 miljarder kronor i vår nationella budget år 2014 till sjukvården i en riktad satsning för att ge mer tid för vård och höga kvaliteten genom att öka personalstyrkan.

Inga kommentarer: