onsdagen den 16:e april 2014

Vägen till ett jämlikt och jämställt samhälle

Vi Socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna leva ett gott liv. Det betyder ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. En förutsättning för det är en god hälsa. Ojämlikheten i hälsa och livslängd ökar såväl globalt som bland människor i Sverige. Ojämlikhet visar sig i nedsatt hälsotillstånd som i sin tur medför sämre möjligheter att kunna arbeta och delta i samhället. Det är därför hög tid att konfrontera skillnader i hälsa och deras orsaker för att förhindra en utveckling med ökad social oro, konflikter och utanförskap. Arbetet för ökad social hållbarhet och jämlik hälsa måste prioriteras i det politiska arbetet och en förutsättning för att lyckas är att se människors olika behov och förutsättningar.

tisdagen den 15:e april 2014

Intressant verksamhetsbesök

Tillsammans med representanter för (mp) och (v) har jag gjort ett intressant verksamhetsbesök på närsjukvården i Finspång. Det var dag- och dygnskirurgin som var fokus. Det är alltid nyttigt att få information direkt från verksamhetens företrädare. Vi diskuterade det framtida behovet av dagkirurgiska ingrepp och hur man får effektiva vårdflöden. Verksamheten i Finspång fungerar bra och blir förhoppningsvis ännu bättre när nya lokaler skapas i en centralt placerad byggnad i Finspång. Det nya vårdcentrum öppnar upp för ett fördjupat samarbete mellan landstinget och Finspångs kommun.

måndagen den 14:e april 2014

Socialdemokratiska satsningar på hälso- och sjukvården

Idag har vi Socialdemokrater presenterat en viktig del i vår ekonomiska motion. Vi satsar 2 miljarder kronor på hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser men vi nås allt oftare av rapporter om att utvecklingen går åt fel håll. Dagens brister inom svensk sjukvård riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Allt fler blir äldre och kraven på en bättre sjukvård ökar. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, men ställer också höga krav på kompetens och en god arbetsmiljö. Vi behöver ge svensk sjukvård ökade resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden. Det går före stora skattesänkningar. Vi vill öka resurserna till svensk sjukvård. För år 2015 föreslår vi att staten tillskjuter 2 miljarder för att dämpa resursbristen och bidra till att säkra en god sjukvård över hela landet. För Östergötlands del innebär det 91 miljoner. Av detta resurstillskott vill vi öronmärka 75 miljoner till mer personal på länets vårdcentraler och sjukhus. När det gäller våra vårdcentraler presterar vi sämre än riket. Det gäller bland annat bemötande, förtroende vård och behandling och delaktighet. Vi Socialdemokrater har högre ambition än så. Östergötland kan bättre. Ett annat område vi vill förbättra är cancersjukvården. Vi kommer på 19 plats av 21 inom cancersjukvården i "öppna jämförelser". I Socialstyrelsens kartläggning av 9 cancerdiagnoser har Östergötland längre väntetider än riket i 7 fall. Östergötland måste kunna bättre. 10 miljoner läggs på att stärka tillgången på sjuksköterskor med specialistkompetens . Utöver detta vill vi starta ett utvecklingsarbete för en mer sammanhållen vårdkedja för äldre, samt utveckla hälsocentraler i bostadsområden med stor ohälsa. Så rustar vi hälso- och sjukvården för framtidens utmaningar.

fredagen den 11:e april 2014

Lasarettet i Motala

Inspektionen för Vård och Omsorg(IVO) har riktat allvarlig kritik kring det akuta omhändertagandet vid Lasarettet i Motala. IVO har pekat på brister i samordningen med US och också pekat på otydligheter och svagheter i den politiska styrningen av verksamheten. Vi socialdemokrater har från första stund varit tydliga med vårt besked. Självklart ska det finnas ett patientsäkert akut omhändertagande vid Lasarettet i Motala. Dygnet runt alla årets dagar! Östergötlands sjukhusorganisation ska bygga på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Det är tre sjukhus som naturligtvis har olika uppdrag men där verksamheten vid de tre sjukhusen ska hålla hög kvalitet och vara patientsäker. Landstinget har låtit konsultbolaget PwC göra en förstudie som visar vad som behöver göras på kort sikt för att säkra ett patientsäkert akut omhändertagande vid Lasarettet i Motala. Det som behöver göras på kort sikt är att säkerställa dagens verksamhet på LiM samt att skärpa tillämpningar av avtal och rutiner. Det innebär bland annat att röntgenverksamheten och anestesin bemannas av sjukhusbundna sjuksköterskor dygnet runt. Det innebär också att akutläkarkonceptet introduceras på LIM. Kring de kortsiktiga åtgärderna finns det en stor politisk samsyn. Åtgärderna är kostnadsberäknade till cirka 16,5 miljoner kronor. Vi Socialdemokrater anser att detta inte är tillräckligt och förslagen innebär ingen långsiktig utveckling av LiM. För att undvika att LiM hamnar i ett vakuum är det nödvändigt att landstinget snabbt kommer till beslut om hur lasarettet ska utvecklas. Om beslut dröjer för länge riskerar det att få negativa konsekvenser ur rekryterings och utvecklingssynpunkt. Därför kan vi bara beklaga att den moderatledda landstingsledningen inte var beredda på att stödja våra förslag på uppdrag till våra tjänstemän på senaste sammanträde med landstingsstyrelsen. Våra uppdrag hade en tydlig tidsplanering, vilket vi menar är nödvändigt för ett snabbt genomförande. Vi är mycket oroade över att det kommer att hända för lite och att det går för långsamt. Vi Socialdemokrater vill ha en kirurgisk verksamhet på LiM och vill se en utredning som visar på olika uppbyggnadsalternativ för att inrätta en dygns- och dagkirurgiskverksamhet. Den andra utredningen handlar om hur vi ska kunna stärka profilen på lasarettet. Vi Socialdemokrater har sedan tidigare lyft en rad förslag för att utveckla verksamheten på lasarettet i Motala. Det handlar bland annat om att stärka lasarettets uppdrag att agera nav i vårdutvecklingen tillsammans med vårdcentralerna i västra länsdelen, se vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet med rehabilitering och se över vården för de allra sjukaste äldre. För oss är det viktigt att allt utvecklingsarbete sker i samråd med personalen och de fackliga organisationerna så att deras idéer och tankar tas tillvara.

torsdagen den 10:e april 2014

För långa väntetider inom cancersjukvården

I valrörelsen 2010 var Moderaterna med Marie Morell i spetsen tydliga. Cancersjukvården i Östergötland skulle prioriteras. Väntetiderna skulle kortas. Budskapet formulerades som ett vallöfte. Nu är det bara månader kvar på mandatperioden och vi kan börja utvärdera resultatet. På den här punkten har moderaterna och Marie Morell misslyckats. För den som får cancerdiagnos vänds livet upp och ner. Då är det av största vikt att vården som landstinget i Östergötland erbjuder inte bara håller högsta medicinska kvalitet, utan också sker snabbt. Vi noterar tyvärr att landstinget vad gäller cancersjukvård försämrar sin placering i SKL:s och socialstyrelsens "Öppna jämförelser från en tionde plats år 2011 till 19:de plats år 2013 när landstingen jämförs. Östergötland måste vända trenden och ha mycket högre ambitioner. Socialstyrelsens jämförelser av resultaten i nationella kvalitetsregister visar också att Östergötland har relativt långa ledtider till flera cancersjukdomar. Landstinget i Östergötland når inte heller de egna uppsatta målen. Under 2013 opererades enbart 64% av cancerpatienterna inom tre veckor från operationsbeslut, målet är uppsatt till 85%. De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen har styrt landstinget från 2006. Man har haft många år på sig att förbättra vårdprocesserna inom cancersjukvården. Det är uppenbart att man misslyckats på det här området. Landstinget behöver en ny politisk kurs. Svårt sjuka människor ska inte behöva vänta på besked och behandling.

tisdagen den 8:e april 2014

Årsredovisning

På onsdagens sammanträde med landstingsstyrelsen kommer vi att behandla årsredovisningen för år 2013. Det finns flera viktiga punkter att kommentera. Att Östergötland inte lyckats få bukt med att en för hög andel av patienterna får en vårdrelaterad infektion är djupt beklagligt. Det är ett onödigt lidande för den enskilda patienten och innebär också att vårdkostnaderna ökar. Här har den moderatledda landstingsledningen misslyckats. Årsredovisningen pekar också på att skillnaden i hälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper såväl inom som mellan Östergötlands kommuner. Det är en oroande utveckling som måste brytas. För att utjämna skillnader i hälsa behövs såväl generella som riktade insatser för att nå olika grupper i befolkningen utifrån behov. En annan kritik vi socialdemokrater riktar mot de styrande borgerliga partierna är att trots historiskt stora ekonomiska tillskott till vårdverksamheten och ett omfattande analysarbete så uppvisade de sjukvårdande enheterna ett ekonomiskt underskott på 71 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt och ett tecken på för svag politisk styrning och ledning att den politiskt uppställda målsättningen på en vårdekonomi i balans inte kunde nås under 2013.

söndagen den 6:e april 2014

Valarbete

I helgen var vi Socialdemokrater i Linköping och knackade 5000 dörrar. Nu känns det verkligen att valrörelsen är igång. Det blev många bra samtal. Synpunkter kring jobben, skolan och vården dominerade. Vi har presenterat en tydlig lokal och regional politik för dessa områden. Vårt framtidskontrakt för Linköping handlar om att ingen ung ska vara utan jobb. Vi vill tillsammans med näringslivet ge unga en anställning där jobb varvas med studier för att läsa in kompetens. Vi vill införa en 90-dagars garanti. Vi vill garantera att ingen ung ska behöva vänta mer än 90 dagar på att få jobb eller studier efter att man blivit arbetslös. När det gäller skolan vill vi Socialdemokrater att Linköping ska bli Sveriges bästa skolkommun 2020. Det kräver höjda ambitioner och ordentliga investeringar i skolan. Vi vill satsa på mindre klasser. Med fem elever färre per klass de tidiga skolåren ökar arbetsron och lärarna kan ge eleverna den uppmärksamhet de behöver. Linköping ska ha den bästa äldreomsorgen, inte den billigaste. privatiseringar och pressade priser har inte lett till högre kvalitet. Vi vill satsa på mer personal och det måste bli ett stopp på utförsäljningen av äldreomsorgen. Minst hälften av Linköpings äldreomsorg ska drivas kommunalt. Vi vill att vården ska vara köfri och ha hög tillgänglighet. Köer och väntetider är både besvärande för patienten som drabbas, administrativt krävande för läkare och sjuksköterskor och dyrt för samhället. Vi är beredda att tillföra mer resurser så att mer personal kan anställas i vården. Vårdpersonalens arbetsmiljö måste förbättras. Mer tid måste läggas på patientkontakter.