söndag 31 augusti 2014

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland- för alla!

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna leva ett gott liv. Det betyder ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljömöjligheter att nå sin fulla potential. En förutsättning för det är en god hälsa. Ojämlikheten i hälsa och livslängd ökar såväl globalt som bland människor i Sverige. Ojämlikhet visar sig i nedsatt hälsotillstånd som i sin tur medför sämre möjligheter att kunna arbeta och delta i samhället. Det är därför hög tid att konfrontera skillnader i hälsa och deras orsaker för att förhindra en utveckling med ökad social oro, konflikter och utanförskap. Arbetet för ökad social hållbarhet och jämlik hälsa måste prioriteras i det politiska arbetet och en förutsättning för att lyckas är att se människors olika behov och förutsättningar. En stark tendens i de senaste årens samhällsdebatt har varit att individualisera hälsorelaterade problem. Individen framställs som personlig ansvarig för de problem som uppstår. Det är givitvis inte orimligt att lägga ett ansvar på individen för hur man väljer att leva sitt liv, men som politiskt parti kan vi inte nöja oss den förklaringsmodellen, då detta osynliggör andra samband. Vi socialdemokrater har därför presenterat ett konkret politiskt program för jämlik hälsa i Östergötland. Programmet tar i hög utsträckning tillvara den kunskap och de vetenskapliga underlag som nio forskare vid Linköpings Universitet presenterade i "Socialdemokraterna i Östergötland kommission för jämlik hälsa 2012-2013, vars slutrapport kom i oktober 2013.

torsdag 28 augusti 2014

Valrörelsen

Folkrörelsearbetet fungerar mycket bra för oss socialdemokrater. Vi är ute och pratar med många väljare just nu. Det är många dörrar som knackas i Östergötland. Det är uppenbart att många människor tröttnat på de borgerliga partiernas lösningar och istället har höga förväntningar på oss socialdemokrater. Vår politik för fler jobb och en bättre skola är lätt att presentera och jag känner stödet för våra tankar. Det är kul att konstatera att vi varje eftermiddag och kväll fram till valdagen kommer att ha aktiviteter runt om i Östergötland.

onsdag 27 augusti 2014

Åt fel håll

Flera problem inom hälso- och sjukvården blir tydligt beskrivna i delårsrapport 06 som landstingsstyrelsen behandlade idag. De sjukvårdande enheterna redovisar ett underskott på 249 miljoner kronor. Helårsbedömningen visar just nu på ett underskott på cirka 100 miljoner, men kan tyvärr öka med minst 20 miljoner kronor. Godkänd budget är på 22 miljoner kronor. Trots historiskt stora tillskott under 2013 och en politisk målsättning att skapa ekonomisk balans i vårdverksamheten så är vi nu i samma situation som i början av den här mandatperioden. Den borgerliga landstingsledningen har misslyckats med att nå egna uppställda mål. Kraftiga underskott i vårdverksamheten försämrar möjligheten att kunna ge vård och omsorg av hög kvalitet. Stressen för våra medarbetare ökar och patientsäkerheten hotas. Ett annat problem handlar om tillgängligheten till vårdcentralerna. Under första kvartalet klarade inte 44% av vårdcentralerna de uppställda tillgänglighetsmålen. Tyvärr stiger andelen som inte klarar målen. Detta duger inte, vi måste ha högre ambitioner. Det ska vara enkelt att få kontakt med sin vårdcentral. Alla vårdcentraler måste få ett mandat att själva hitta lokala lösningar som är anpassade efter patienternas behov och önskemål.

tisdag 26 augusti 2014

Finspång och Vårdcentrum

Jag var i Finspång idag och tillsammans med Anders Härnbro träffade vi media. Under valrörelsen 2010 lovade de borgerliga partierna att ett nytt Vårdcentrum skulle byggas i Finspång. De gamla lokalerna är nerslitna och måste ersättas. Det är trist att behöva konstatera att den borgerliga landstingsledningen med moderaten Marie Morell i spetsen har haft fyra år på sig att förverkliga projektet. Finspångs kommun har gjort det man ska. Jag kan bara konstatera att detta är ytterligare ett vallöfte man inte klarat av verkställa. Att sedan en av de ledande företrädarna i den politiska landstingsledningen, Vrinnevilistans Lasse Pettersson börjar anklaga oss socialdemokrater för att inte ge besked är faktiskt mycket anmärkningsvärt. Som ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd bär han tillsammans med den övriga politiska ledningen ansvar för att löftet till Finspångsborna inte genomförts. Skyll inte på någon annan.

söndag 24 augusti 2014

Magdalena Andersson lysande!

Under kvällen har det varit en ekonomidebatt i Agenda mellan Anders Borg och Magdalena Andersson. Magdalena var stark i debatten! Hon visade tydligt på vår socialdemokratiska politik och att den borgerliga regeringen faktiskt saknar en hållbar politik för att bekämpa arbetslösheten, sätta våra ungdomar i jobb och förbättra den svenska skolan. Den borgerliga regeringen har prioriterat skattesänkningar på nästan 140 miljarder istället för att investera i vår välfärd. Statens finanser har gått från ett överskott till underskott. Borg har även problem med sina ekonomiska prognoser. Än en gång tvingas han att revidera ner Sveriges BNP-tillväxt. Under Almedalsveckan revideras tillväxtprognosen för året ner till 2,5. Nu bedömer Borg tillväxten till 1,9. Vi vet att kommunerna fått ökade kostnader för det ekonomiska biståndet på nästan 3 miljarder kronor totalt. Människor utan arbete blir bidragsberoende. Den moderata sysselsättningspolitiken har misslyckats. Det är dags för en ny inriktning på politiken. Magdalena Andersson blir en lysande finansminister.

torsdag 21 augusti 2014

Svikna vallöften

Valrörelsen är i full gång! Det känns oerhört stimulerande och för oss Socialdemokrater i Östergötland fungerar det mycket bra. Vi har bra samtal med våra medborgare och vi debatterar med våra politiska motståndare. När det gäller landstingspolitiken är det alldeles uppenbart att de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen presenterar samma vallöften som de haft 8 år på sig att förverkliga. De svek löftet om oförändrad skatt från 2010 års valrörelse och de säger nu att cancersjukvården är ett prioriterat område. Samma vallöfte levererades 2010. Vi vet hur det gick! Östergötland har bland landets längsta väntetider. Vi måste kunna prestera bättre. Samma situation gäller våra vårdcentraler. Östergötland presterar under rikssnittet på en rad områden, om man lyssnar på våra patienter. Det gäller bland annat bemötande och delaktighet. Tillgängligheten försämras i aktuella mätningar och vi når inte egna uppställda mål. Moderaterna begär nu mandat för samma politik som misslyckats under två mandatperioder. Jag är övertygad om att väljarna har sett detta och är beredda att svara. "Det räcker nu". Landstingspolitiken behöver en ny kurs och jag är beredd att hålla i rodret!

tisdag 19 augusti 2014

Vår vision är enkel!

En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre kvalitet i vården. Vi socialdemokrater vill att alla medarbetare ska känna inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. Därför vill vi återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet och vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Därför vill vi införa rätt till heltid och samtidigt ge alla anställda möjlighet att orka jobba heltid. Vinner vi valet så ska vi starta ett personalpolitiskt utvecklingsarbete tillsammans med berörda fackliga organisationer som syftar till att utveckla landstingets arbetsplatser till de bästa i hela landet! Ska vi kunna säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen måste landstinget vara en attraktiv arbetsgivare!