måndag 14 juli 2014

Beroendet av bemanningsföretag inom vården ökar

Det är utmärkt av Dagens Nyheter att belysa situationen kring den ökande kostnaden för bemanningsföretagen inom den svenska sjukvården. Trots en antagen gemensam nationell strategi som syftade till att halvera kostnaderna för inhyrd personal 2014 så visar all statistik att kostnaderna ökar. Det är naturligtvis en djup olycklig situation. Självklart kan det vara nödvändigt att möta tillfälliga toppar i arbetsbelastning med inhyrd personal, men nu har vi en situation där landstingen har stora svårigheter att klara den ordinarie bemanningen utan inhyrd personal. Östergötland tillhör de landsting som har den högsta ökningstakten i jämförelse med andra regioner och landsting. Det ska sägas att vi i kronor ligger på en låg kostnadsnivå. Vi från den politiska oppositionen i landstinget har vid flera tillfällen lyft denna fråga. Det är uppenbart att den borgerliga politiska landstingsledningen inte förmår att möta den här situationen. Man har helt enkelt inga förslag eller tankar på vilka åtgärder som behöver vidtas. Lyssnar man på ansvarigt personallandstingsråd Anita Jernberger (fp) som intervjuas av NT24 så får man detta tyvärr bekräftat. I vår socialdemokratiska personalstrategiska motion pekar vi på flera åtgärder som vi behöver vidta; en strategisk diskussion med samtliga berörda fackliga organisationer - en sådan diskussion måste innehålla en långsiktig lönestrategisk plan. Vidare behöver arbetsmiljön och arbetssituationen förbättras för vårdens medarbetare. Mer tid måste gå till patientmöten och mindre tid för administration. Vi måste också säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen- det handlar om att utveckla undersköterskans roll och kompetens i vårdteamet och att också satsa på sjuksköterskornas specialistutbildning. Men just nu vilar det ett tungt ansvar på den nuvarande borgerliga landstingsledningen som röstar ner våra förslag, utan att presentera något eget alternativ.

Inga kommentarer: