måndag 16 december 2013

hyrläkare

Redan i landstingets årsredovisning för 2012 fanns uppgiften att kostnaden för inhyrd personal hade ökat med 39%. Den första delårsrapporten det här året pekade på det oroväckande trendbrott som gällde kostnaden för bemanningsföretag. Under hela året har landstingsstyrelsen fått information om att kostnaderna för hyrläkare och bemanningspersonal ökat. Även om landstinget i Östergötland ligger på en lägre nivå än andra landsting är ökningen mycket bekymmersam. Vi är långt ifrån den nationella strategi som säger att alla landsting ska arbeta för att minska beroendet av bemanningsföretag i svensk hälso- och sjukvård. Att minska användningen av bemanningsföretag är inte bara en kostnadsfråga utan det handlar också om att säkra kompetensen och se till att det finns en kontinuitet i verksamheten. Även ur ett medarbetarperspektiv är det av stor vikt att minska den inhyrda personalen för att underlätta arbetet med personalutveckling och för att bygga en stark organisation. På tisdagens sammanträde med landstingsstyrelsen kommer vi socialdemokrater att föreslå att vår ägarberedning får i uppdrag att arbeta fram en helhetsbild över vilka konsekvenser det ökande användandet av inhyrd personal får på landstingets hälso- och sjukvård. Just nu är det mycket fokus på lasarettet i Motala och den myndighetskritik som riktades mot det akuta omhändertagandet. Det är viktigt att säkra ett patientsäkert akut omhändertagande i Motala, men vi måste också ha kunskap om helheten. Därför är uppdraget till vår ägarberedning viktigt.

Inga kommentarer: