måndag 6 januari 2014

Utveckla landstingets medarbetarpolitik

Vi Socialdemokrater i landstinget har presenterat en omfattande motion kring landstingets personalpolitik. En av hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste tillgångar är dess medarbetare. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård till medborgarna. En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vårt personalpolitiska mål är att landstingets arbetsplatser ska bli Sveriges mest attraktiva senast år 2020. För att nå dit krävs det att alla medarbetare känner inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. Ska vi lyckas med vår vision måste en rad konkreta åtgärder genomföras: - Rätt till heltid. varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. - Tryggare anställningar. Ingen visstidsanställd medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. - Vi vill återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. - Vi vill utveckla en vård och omsorg där patienterna känner trygghet och personalen kan utföra sitt arbete med hög kvalitet. Därför vill vi se fler medarbetare i sjukvården. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet. Vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Arbetet måste organiseras på så sätt att tillräcklig tid till återhämtning kan ges. En bra och säker arbetsmiljö är en viktig del av en hälsofrämjande arbetsplats. När människor som arbetar inom välfärden går från att vara självständiga professionella till att vara detaljstyrda utförare riskerar vi en avprofessionalisering. Vi vill se en annan utveckling. Landstinget måste vara en decentraliserad beslutsorganisation med starka lokala mandat att hitta praktiska lösningar på praktiska problem. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra arbetsgivarpolitik och ett bra verksamhetsresultat. Vi vill satsa på bra chefsutvecklings- och ledarskapsprogram. Vinner vi socialdemokrater landstingsvalet i år kommer vi att som en av de första åtgärderna att starta ett utvecklingsarbete tillsammans med de fackliga organisationerna för att ställa om landstingets personalpolitik enligt vår motion.

Inga kommentarer: