måndag 4 augusti 2014

Forskningsvision

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Behovet av vård ökar i takt med en åldrande befolkning. Samtidigt ökar den medicinska möjligheten att bota och lindra, vilket ställer stora krav på ledning och styrning av kunskapsutveckling. Att utveckla en politik som skapar goda förutsättningar för forskning och utveckling är därför av stor strategisk betydelse för landstinget i Östergötland. Under den här mandatperioden har vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet formulerat en egen forskningsvision för landstinget i Östergötland. Vi hoppas naturligtvis på att kunna genomföra vår forskningspolitik efter valet i september. Själva visionen är formulerad på följande sätt; "Landstinget i Östergötland ska i samverkan med Linköpings universitet vara en attraktiv forskningsmiljö som integrerar forskningsresultat i den kliniska vardagen och skapar mervärde för medborgare, patienter och medarbetare. Forskningsinsatserna ska ha en sådan karaktär att de långsiktigt bidrar till att etablera Östergötland som en hälsoregion. Hälsan påverkas av köns-,klass-,ålders- och etnicitetsdimensioner, vilka ska betonas och beaktas i alla forskningssammanhang." Vi har också formulerat ett antal grundläggande värden och ställningsstagande som utgör grunden för en långsiktig forskningsstrategisk inriktning. Några av dessa är: - Sjukvården ska vila på de senaste medicinska rönen, ligga i vetenskaplig framkant och bygga på beprövad erfarenhet. - Landstinget i Östergötland ska som kunskapsorganisation skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdens förnyelse, effektivitet och kvalitet och lägga grunden för såväl implementering som utmönstring av diagnos- och behandlingsmetoder. - Landstingets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare genom att erbjuda utvecklande och attraktiva arbetsmiljöer ska stärkas. Det ska betraktas som en konkurrensfördel i vår roll som attraktiv arbetsgivare att erbjuda goda möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete. - Universitetssjukhuset i Linköping ska i samverkan med Hälsouniversitetet utgöra en resurs med vetenskaplig excellens för landstinget, sydöstra sjukvårdsregionen och Sverige som helhet samt inneha internationell konkurrenskraft.

Inga kommentarer: