söndag 31 augusti 2014

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland- för alla!

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna leva ett gott liv. Det betyder ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljömöjligheter att nå sin fulla potential. En förutsättning för det är en god hälsa. Ojämlikheten i hälsa och livslängd ökar såväl globalt som bland människor i Sverige. Ojämlikhet visar sig i nedsatt hälsotillstånd som i sin tur medför sämre möjligheter att kunna arbeta och delta i samhället. Det är därför hög tid att konfrontera skillnader i hälsa och deras orsaker för att förhindra en utveckling med ökad social oro, konflikter och utanförskap. Arbetet för ökad social hållbarhet och jämlik hälsa måste prioriteras i det politiska arbetet och en förutsättning för att lyckas är att se människors olika behov och förutsättningar. En stark tendens i de senaste årens samhällsdebatt har varit att individualisera hälsorelaterade problem. Individen framställs som personlig ansvarig för de problem som uppstår. Det är givitvis inte orimligt att lägga ett ansvar på individen för hur man väljer att leva sitt liv, men som politiskt parti kan vi inte nöja oss den förklaringsmodellen, då detta osynliggör andra samband. Vi socialdemokrater har därför presenterat ett konkret politiskt program för jämlik hälsa i Östergötland. Programmet tar i hög utsträckning tillvara den kunskap och de vetenskapliga underlag som nio forskare vid Linköpings Universitet presenterade i "Socialdemokraterna i Östergötland kommission för jämlik hälsa 2012-2013, vars slutrapport kom i oktober 2013.

Inga kommentarer: