onsdag 27 augusti 2014

Åt fel håll

Flera problem inom hälso- och sjukvården blir tydligt beskrivna i delårsrapport 06 som landstingsstyrelsen behandlade idag. De sjukvårdande enheterna redovisar ett underskott på 249 miljoner kronor. Helårsbedömningen visar just nu på ett underskott på cirka 100 miljoner, men kan tyvärr öka med minst 20 miljoner kronor. Godkänd budget är på 22 miljoner kronor. Trots historiskt stora tillskott under 2013 och en politisk målsättning att skapa ekonomisk balans i vårdverksamheten så är vi nu i samma situation som i början av den här mandatperioden. Den borgerliga landstingsledningen har misslyckats med att nå egna uppställda mål. Kraftiga underskott i vårdverksamheten försämrar möjligheten att kunna ge vård och omsorg av hög kvalitet. Stressen för våra medarbetare ökar och patientsäkerheten hotas. Ett annat problem handlar om tillgängligheten till vårdcentralerna. Under första kvartalet klarade inte 44% av vårdcentralerna de uppställda tillgänglighetsmålen. Tyvärr stiger andelen som inte klarar målen. Detta duger inte, vi måste ha högre ambitioner. Det ska vara enkelt att få kontakt med sin vårdcentral. Alla vårdcentraler måste få ett mandat att själva hitta lokala lösningar som är anpassade efter patienternas behov och önskemål.

Inga kommentarer: