tisdag 18 februari 2014

Jämlik hälsa

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar som genomförts inom välfärdssektorn i Sverige varit lyckade. Trots denna utveckling står Sverige införutmaningen att hälsoskillnaderna i vissa fall ändå ökar mellan grupper i samhället. Den utvecklingen ser vi tyvärr även i Östergötland. Skillnader i hälsa är skillnader som med nuvarande kunskapsnivå är påverkbara och som kan finnas i en eller flera av hälsans aspekter mellan kvinnor, män, flickor och pojkar eller har samband med sociala och ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, social status, geografiska faktorer och andra faktorer. Dessa är etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. SKL har pekat på flera konkreta punkter som måste till för att minska ojämlikheten. Det handlar om fler hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ökad samverkan mellan kommuner, landsting, regioner och andra aktörer. Alla barn och ungdomar borde ha rätt till en bra start i livet. Det handlar om bra skola och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Här har det svenska samhället mycket mer att göra just nu!

Inga kommentarer: