onsdag 12 februari 2014

Landstingets kompetensförsörjning

Vi diskuterade flera viktiga frågor på dagens sammanträde med landstingsfullmäktige. Vi socialdemokrater hade tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet en gemensam interpellation om landstingets kompetensförsörjning. Våra egna revisorer har i en rapport granskat hur landstingets personalförsörjningsmodell stödjer arbetet med kompetensförsörjningen. Resultatet är inte bra. Det finns ännu inte fungerande former för att använda modellen som ett beslutsstöd på produktionsenhets- och kliniknivå, dvs de nivåer som givits ansvaret för kompetensförsörjningen. Revisorerna pekar på att syftet med modellen och förväntningarna på vad som ska uppnås är otydligt för användarna. Modellens bristande förankring i verksamheten påverkar naturligtvis den långsiktiga kompetensförsörjningen negativt. Revisorerna uppmanar landstingsstyrelsen att utvärdera modellen och dess tillämpning samt utvärdera om modellen ger tillräcklig information för att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen. I vår interpellation frågade vi den moderatledda landstingsledningen bland annat om vilka åtgärder som man är beredd att vidta med anledning av revisorernas synpunkter. Något tydligt svar fick vi inte. jag är faktiskt inte säker på att man vill förstå det allvarliga i situationen. Landstinget i Östergötland har stigande kostnader för hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Politiska beslut om att öppna fler vårdplatser har inte kunnat genomföras enligt tidsplan på grund av att vårdpersonal saknats. Vi har en växande debatt om arbetssituationen för vårdens medarbetare och bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är ett stort problem. Detta är bara några exempel på konsekvenser av en bristande långsiktig personalförsörjning. Det är alldeles uppenbart att den nuvarande moderatledda landstingsledningen saknar tankar och förslag på hur situationen kan förbättras.

Inga kommentarer: