tisdag 8 april 2014

Årsredovisning

På onsdagens sammanträde med landstingsstyrelsen kommer vi att behandla årsredovisningen för år 2013. Det finns flera viktiga punkter att kommentera. Att Östergötland inte lyckats få bukt med att en för hög andel av patienterna får en vårdrelaterad infektion är djupt beklagligt. Det är ett onödigt lidande för den enskilda patienten och innebär också att vårdkostnaderna ökar. Här har den moderatledda landstingsledningen misslyckats. Årsredovisningen pekar också på att skillnaden i hälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper såväl inom som mellan Östergötlands kommuner. Det är en oroande utveckling som måste brytas. För att utjämna skillnader i hälsa behövs såväl generella som riktade insatser för att nå olika grupper i befolkningen utifrån behov. En annan kritik vi socialdemokrater riktar mot de styrande borgerliga partierna är att trots historiskt stora ekonomiska tillskott till vårdverksamheten och ett omfattande analysarbete så uppvisade de sjukvårdande enheterna ett ekonomiskt underskott på 71 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt och ett tecken på för svag politisk styrning och ledning att den politiskt uppställda målsättningen på en vårdekonomi i balans inte kunde nås under 2013.

Inga kommentarer: