fredag 11 april 2014

Lasarettet i Motala

Inspektionen för Vård och Omsorg(IVO) har riktat allvarlig kritik kring det akuta omhändertagandet vid Lasarettet i Motala. IVO har pekat på brister i samordningen med US och också pekat på otydligheter och svagheter i den politiska styrningen av verksamheten. Vi socialdemokrater har från första stund varit tydliga med vårt besked. Självklart ska det finnas ett patientsäkert akut omhändertagande vid Lasarettet i Motala. Dygnet runt alla årets dagar! Östergötlands sjukhusorganisation ska bygga på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Det är tre sjukhus som naturligtvis har olika uppdrag men där verksamheten vid de tre sjukhusen ska hålla hög kvalitet och vara patientsäker. Landstinget har låtit konsultbolaget PwC göra en förstudie som visar vad som behöver göras på kort sikt för att säkra ett patientsäkert akut omhändertagande vid Lasarettet i Motala. Det som behöver göras på kort sikt är att säkerställa dagens verksamhet på LiM samt att skärpa tillämpningar av avtal och rutiner. Det innebär bland annat att röntgenverksamheten och anestesin bemannas av sjukhusbundna sjuksköterskor dygnet runt. Det innebär också att akutläkarkonceptet introduceras på LIM. Kring de kortsiktiga åtgärderna finns det en stor politisk samsyn. Åtgärderna är kostnadsberäknade till cirka 16,5 miljoner kronor. Vi Socialdemokrater anser att detta inte är tillräckligt och förslagen innebär ingen långsiktig utveckling av LiM. För att undvika att LiM hamnar i ett vakuum är det nödvändigt att landstinget snabbt kommer till beslut om hur lasarettet ska utvecklas. Om beslut dröjer för länge riskerar det att få negativa konsekvenser ur rekryterings och utvecklingssynpunkt. Därför kan vi bara beklaga att den moderatledda landstingsledningen inte var beredda på att stödja våra förslag på uppdrag till våra tjänstemän på senaste sammanträde med landstingsstyrelsen. Våra uppdrag hade en tydlig tidsplanering, vilket vi menar är nödvändigt för ett snabbt genomförande. Vi är mycket oroade över att det kommer att hända för lite och att det går för långsamt. Vi Socialdemokrater vill ha en kirurgisk verksamhet på LiM och vill se en utredning som visar på olika uppbyggnadsalternativ för att inrätta en dygns- och dagkirurgiskverksamhet. Den andra utredningen handlar om hur vi ska kunna stärka profilen på lasarettet. Vi Socialdemokrater har sedan tidigare lyft en rad förslag för att utveckla verksamheten på lasarettet i Motala. Det handlar bland annat om att stärka lasarettets uppdrag att agera nav i vårdutvecklingen tillsammans med vårdcentralerna i västra länsdelen, se vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet med rehabilitering och se över vården för de allra sjukaste äldre. För oss är det viktigt att allt utvecklingsarbete sker i samråd med personalen och de fackliga organisationerna så att deras idéer och tankar tas tillvara.

Inga kommentarer: