söndag 22 augusti 2010

Några principiella utgångspunkter för socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Det yttersta målet för socialdemokratisk politik är och förblir alla människors frihet att kunna leva ett gott och rikt liv. En grundläggande förutsättning är en god hälsa. Därför utgör också en jämlik hälso- och sjukvård fundamentet i socialdemokratisk välfärdspolitik. Men en jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Det är mäns och kvinnors sociala och ekonomiska villkor som är avgörande.
Därför måste socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik alltid vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftorna mellan människor i Sverige. Det handlar om en politik för arbete och för ändrad arbetsorganisation, väl fungerande omställningsförsäkringar som ger trygghet för förändring och minskar utslagningen på arbetsmarknaden, en politik för skola och förskola som kan ge alla barn och unga chansen till trygga och utvecklande uppväxtvillkor. Det handlar om en politik för bra bostäder och en god miljö och inte minst en äldreomsorg som ger trygghet och gemenskap. Allt detta och mycket mer måste fungera tillsammans med hälso- och sjukvården. Utgångspunkten måste alltid vara den enskilda människans samlade behov. Först då kan vi nå en bättre hälsa för alla och samtidigt minska , förebygga och skjuta upp behovet av sjukvård.
Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd, öppen för alla, med högsta internationella kvalitet och god service. Alla ska ha rätt till lika bra kvalitet och god tillgänglighet oavsett var man bor, vem man är eller vad man tjänar. Det ska alltid vara den enskildes behov som ska avgöra prioriteringar. Makten över hälso- och sjukvården ska ligga i demokratins händer och finansieringen ska ske gemensamt och solidariskt.

Inga kommentarer: